Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Autoklem Sk, s. r. o. – sídlo firmy Mládežnícka 4473, 017 01  Považská Bystrica upravujúci reklamačné podmienky medzi

prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP").

 

Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) je: Autoklem SK, s. r. o., Mládežnícka 4473, 017 01 Považská Bystrica.

 

2. Objednávateľom (kupujúcim) v obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykoná osobne v sídle firmy alebo elektronicky objednávku tovaru.

 

3. Tento RP upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru poskytovaného prevádzkovateľom.

 

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

 

5. Pri prevzatí tovaru si na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame tovar nepreberať.

 

6. Podmienkou uznania reklamácie je:

a) vada alebo chyba tovaru má taký charakter, ktorý je väčšie ako parameter uvedený v odseku 13 VOP - vlastnosti materiálu,

b) vada alebo chyba tovaru nebola spôsobená nesprávnym použitím v rozpore so zásadami práce s výrobkami z materiálu TRAPLAST(zásady práce s výrobkami z materiálu TRAPLAST). 

 

7. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

 

8. Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať: a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb, b) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.

 

9. Reklamácia sa vzťahuje na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru alebo počas jeho používania.

 

10. Reklamácia sa nevzťahuje na farebné odchýlky produktov k obrázkom na internete alebo v tlači a vyblednutie materiálu.

 

11. Nárok na uplatnenie reklamácie u predajcu zaniká nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu ( ak nie je vydaný záručný list, faktúra slúži ako záručný list ), neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, mechanickým poškodením tovaru spôsobených kupujúcim, neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, neodborným zásahom, poškodením pri vlastnej doprave, poškodení ohňom alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

 

Postup vybavovania reklamácií.

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo elektronicky.

 

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

- kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

- spôsob reklamácie,

- dátum podania reklamácie,

- priložený doklad o kúpe tovaru,

- podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

 

3. V prípade podania reklamácie písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

 

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

 

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

 

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom.

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje pri osobnom prevzatí dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí predajca doručenie tovaru. V prípade reklamácie tovarov sú elektronickou poštou uplatňované reklamácie prijaté na posúdenie oprávnenosti v prípade reklamovanej vady, alebo chyby tovaru doložením fotodokumentácie v dostatočnej kvalite, pričom reklamácia sa považuje za celkom uplatnenú až po fyzickom dodaní reklamovaného tovaru predávajúcemu. Náklady na doručovanie reklamovaného tovaru do sídla firmy znáša objednávateľ. Náklady na zaslanie náhradného tovaru v rovnakom rozsahu späť k objednávateľovi znáša prevádzkovateľ.

 

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto RP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 

8. Predávajúci je oprávnený tento RP z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Predávajúci určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie RP.

 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 22.04.2019. Predávajúci má právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.