Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tento nákupný poriadok je záväzným ustanovením a sumarizuje vzájomný obchodný vzťah, podmienky, pravidlá, práva a povinnosti medzi Vami ako nakupujúcim zákazníkom (ďalej len Kupujúci) a prevádzkovateľom internetového obchodu Autoklem SK, s. r. o. (ďalej len Predávajúci). Prevádzkovateľom internetového obchodu je firma Autoklem SK, s. r. o., Mládežnícka 4473, 017 01  Považská Bystrica, zapísaná v OR OS v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 32993/R, IČO: 50 298 381, IČ DPH: SK2120272451.

 

2. Objednávka

Objednávku môže urobiť Kupujúci priamo v internetovom obchode alebo e-mailom (s výslovným odkazom na e-shop) na kontaktných údajoch Predávajúceho. Po zadaní objednávky do objednávkového systému (potom, čo Kupujúci dostane e-mailom potvrdenie svojej objednávky alebo bude o prijatí objednávky informovaní telefonicky) je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil so zásadami práce s výrobkami z materiálu TRAPLAST a ďalej, že sa zoznámil s celým obsahom cenníka a sú  mu teda známe aj dodacie lehoty a skutočnosti, že jednotlivé dodávky (výrobné šarže) sa od seba môžu farebne odlišovať, že sivá farba je bezfarebná, teda bez akejkoľvek možnosti ovplyvnenia farebného odtieňu a že vzhľadom k použitej surovine sa môže u svetlých farieb (tehlová a sivá) farebný odtieň líšiť aj u jednotlivých výrobných šarží.

Kupujúci týmto potvrdzuje, že porozumel a súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho.

3. Ceny

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v obchode bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v okamihu uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode nijako neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke. Ceny uvádzané na internetových stránkach obchodu sú zobrazované vrátane DPH za jednotku tovaru. Predávajúci je platcom DPH a zákazník, ktorý je platcom DPH si môže nárokovať u finančného úradu odpočet DPH z tovaru u nás nakúpeného.

 

4. Spôsoby platby

Kupujúci môže za tovar zaplatiť týmito spôsobmi:

 • Platba vopred na bankový účet predávajúceho - platiť môže Kupujúci bankovým prevodom.
  Objednávka je v tomto prípade zo strany Predávajúceho vybavovaná až od okamžiku pripísania peňazí na jeho bankový účet.
 • Platba v hotovosti - v sídle predávajúceho na adrese Mládežnícka 4473, 017 01  Považská Bystrica

5. Doba dodania tovaru

Väčšinu ponúkaného tovaru je Predávajúci schopný vyexpedovať najneskôr do štrnástich kalendárnych dní pokiaľ nie je na karte tovaru výslovne uvedené inak. V prípade, že Predávajúci nie je schopný zaistiť vyexpedovania tovaru do štrnástich kalendárnych dní, kontaktuje Kupujúceho a informuje ho o predĺženej dodacej lehote a dohovorí si s Kupujúcim spôsob realizácie tejto objednávky.

6. Spôsoby dopravy - odberu

 • Osobný odber tovaru zo skladu v sídle firmy Považská Bystrica (Mládežnícka 4473, 017 01  Považská Bystrica) - bez poplatku.
 • Doručenie na adresu dodania Kupujúceho
  Doprava našimi vozidlami. Cena sa určuje podľa celkovej ceny objednávky a vzdialenosti miesta dodania od skladu v Považkej Bystrici. Tovar cez prepravnú spoločnosť neposielame.

7. Cena dopravy, balné

Cena dopravy platí len pre miesto dodania v rámci Slovenskej republiky.


8. Formátovanie na presný rozmer

Nie je možné. V ponuke sú len rozmery uvedené v katalógu výrobkov.

9. Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo objednávku stornovať kedykoľvek pred jej potvrdením a bez udania dôvodu. Po potvrdení objednávky tak môže urobiť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky. Stornovaním potvrdenej objednávky má predávajúci právo požadovať úhradu škody vzniknuté týmto jednaním. Zrušiť objednávku pred expedíciou je možné v pracovnej dobe (8:00 – 16:30 hod) telefonicky na čísle +421 915 665 786 alebo na základe e-mailu odoslaného Kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho autoklem@slovanet.sk . Podľa zákona 367/2000 Zb. má Kupujúci (v tomto prípade súkromná osoba nakupujúci za podmienok podľa Občianskeho zákonníka) právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia bez udania dôvodov. Tovar musí byť vrátený na adresu Predávajúceho. Vrátenie je možné realizovať osobne alebo iným prepravcom na adresu predávajúceho. Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté. Vrátený tovar musí byť v bezchybnom stave, nepoškodený, neporušený, nepoužitý (neformátovaný, nenavrtaný a pod.), vrátane všetkých dokladov, návodov, apod., schopný ďalšej distribúcie. Súčasťou vrátenej zásielky musí byť kópia dokladu o kúpe v našom obchode - faktúra. Na základe takto vráteného tovaru budú Predávajúcim ihneď vrátené peniaze za objednaný tovar a to vo výške sumy, za ktorú bol tovar kúpený. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť. Na vrátenie tovaru je potrebné vopred upozorniť e-mailom Predávajúceho a to v znení "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo DD.MM.RRRR číslo (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo (vaše číslo účtu). Dátum a podpis ".

V súlade so Zákonom č.108/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov znáša spotrebiteľ podľa §10 odst.3) daného zákona, pri odstúpení od zmluvy, iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

10. Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku (po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim) najmä v prípadoch:

 • Keď má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite Kupujúceho
 • Keď nie je schopný doručiť tovar v danom termíne
 • V prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva
 • Kedy sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, v prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka v čo najkratšom termíne prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

11. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Kupujúceho prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Ochrana osobných údajov).

12. Záruka a reklamácie

Reklamácia tovaru prebieha v súlade s platnými zákonmi na území Slovenskej Republiky. Podmienky, spôsob a ďalšie náležitosti rieši samostatná sekcia reklamačný poriadok.

13. Vlastnosti materiálu

 1. Všetky rozmery sú v nasledujúcich toleranciách:
  • pri rozmere do 100 mm +/- 3 mm
  • od 100 do 1000 mm +/- 20 mm
  • nad 1000 mm +/- 30 mm
 2. Jednotlivé dodávky (výrobné šarže) sa od seba môžu farebne odlišovať. Sivá farba nie je farbená, teda je bez akejkoľvek možnosti ovplyvniť farebný odtieň.
 3. Vzhľadom k použitej surovine nie je možné u svetlých farieb (tehlová, sivá) zaručiť rovnaký farebný odtieň ani u rovnakej výrobnej šarži.
 4. Sivá farba nie je farbená, čiže je bez akejkoľvek možnosti ovplyvnenia farebného odtieňa.
 5. Farebné výrobky sú prefarbené v hmote, napriek tomu môžu obsahovať rôznofarebné škvrny do plochy 1cm2.
 6. Jednotlivé výrobky sa môžu, rovnako ako v prípade prírodných materiálov od seba mierne farebne odlišovať.
 7. Účinkom poveternostných vplyvov dochádza pri výrobkoch z TRAPLASTU ku zmene ich pôvodného zafarbenia do svetlejších odtieňov, tzv. patine. Tieto farebné zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie.